Szanowni Państwo, rozpoczynamy zbiórkę podpisów poparcia dla kandydata na senatora profesora Józefa Zająca w okręgu wyborczym nr 18. Listy można pobrać w biurze senatorskim Józefa Zająca w Chełmie ul. Lwowska 14A, lok. 5 w godzinach 9:00-15:00 lub w linku. Listy są zbierane do 1 września włącznie.

List do wyborców

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Ziemi Chełmskiej, Krasnostawskiej i Włodawskiej,

kandyduję na Senatora RP ponieważ chcę nadal pracować na rzecz spełnienia Państwa oczekiwań – społecznego i gospodarczego rozwoju miast i powiatów wschodniej Lubelszczyzny.
Uważam, że jest to region nieograniczonych możliwości, ogromnego potencjału ludzkiego, bogactw naturalnych oraz atrakcyjnego położenia. Dlatego w mojej dotychczasowej działalności, jako Senatora RP VIII, IX i X kadencji oraz Założyciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (obecnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie) i największego w Polsce Ośrodka Kształcenia Lotniczego, zawsze stawiałem sobie za cel wykorzystanie atutów terenów leżących pomiędzy Wieprzem a Bugiem.
Postrzegam nasz region jako miejsce, w którym poprzez współdziałanie NAUKI i GOSPODARKI możemy zapewnić młodym mieszkańcom miejsca pracy, możliwość zakładania własnych firm, zaś seniorom gwarancję aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnych. Realizacja tych zamierzeń stanie się gwarancją godziwego życia wszystkich członków naszej społeczności.

Drodzy Państwo,

jestem osobą, która nie przedkłada interesów politycznych i partyjnych nad dobro społeczeństwa, które reprezentuje. Chciałbym prosić o wyrażenie swojego zaufania i oddanie na mnie głosu w dniu 15 października. Państwa poparcie będzie głosem na praktyka, człowieka sprawdzonego w działaniu. Zapewniam, że nie zabraknie mi tak jak dotychczas zapału, konsekwencji i determinacji wbudowaniu i unowocześnianiu wschodniej Polski. Razem wykorzystamy daną nam szansę.

Z wyrazami szacunku
Profesor Józef Zając

odręczny podpis Senatora

Kierunki działań na rzecz rozwoju konkurencyjności
miast i powiatów wschodniej Lubelszczyzny

Nauka

Wykształceni ludzie stanowią kluczowy czynnik mający wpływ na rozwój regionu i kraju, w którym żyją i pracują. Dlatego należy położyć szczególny nacisk na jakość teoretycznej i praktycznej edukacji dzieci oraz młodzieży w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz nowych dziedzin gospodarki, w tym lotnictwa, medycyny i bezpieczeństwa narodowego. Sprzyja temu rozwój bazy naukowo-badawczej i dydaktycznej, sprzyjającej realizacji zaawansowanych badań naukowych, uwzględniających istniejące i nowo tworzone specjalizacje regionu oraz kraju. Postęp technologiczny oraz zachodzące zmiany społeczne i kulturowe wymagają jednocześnie organizacji kształcenia ustawicznego, bez względu na wiek, w celu wzmocnienia kapitału intelektualnego Lubelszczyzny oraz eliminacji wykluczenia społecznego i ekonomicznego jej mieszkańców.

Gospodarka

Organizację i rozwój przemysłu regionalnego należy oprzeć o rodzimą kadrę oraz zasoby naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego. Towarzyszyć temu powinna modernizacja infrastruktury transportowej i energetycznej oraz budowa nowoczesnego systemu retencji wody dla Lubelszczyzny w celu zatrzymania wód opadowych na terenie regionu. Istotą rodzimej produkcji rolnej, ogrodniczej i sadowniczej winna być jej opłacalność poprzez odpowiednie regulacje prawne oraz ochrona rynku produkcji krajowej.
Kluczowym aspektem jest wspieranie przedsiębiorców oraz rozwijanie potencjału terenów nadbużańskich, co stanowi fundament dla tworzenia dynamicznego i zrównoważonego rozwoju kraju.

Uzupełnieniem tych działań może być m.in. rozwój turystyki przyrodniczej, kulturowej i historycznej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze oraz dziedzictwo wielokulturowe regionu nadbużańskiego.

Przyszłość

Nauka i gospodarka to dwa obszary, które wzajemnie się przenikają. Wymiernym efektem ich współdziałania jest rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, widoczny m.in. w zmianie sposobu, poziomu i jakości życia jego mieszkańców. Podstawę tak rozumianej ewolucji społecznej stanowi wzrost gospodarczy, kreowany dzięki kapitałowi intelektualnemu, nowoczesnym technikom i technologiom oraz badaniom naukowym. Wymienione czynniki stanowią determinanty racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów, którymi dysponują miasta i powiaty wschodniej Lubelszczyzny.
Towarzyszyć temu będzie promocja regionu nadbużańskiego jako obszaru o innowacyjnej gospodarce, nowoczesnej nauce oraz terenu o bogatej historii, dziedzictwie wielokulturowym i unikalnej przyrodzie.

Zobacz spot wyborczy

"

Oto moja wizja Polski oparta na trzech filarach: nauce, gospodarce i pomyśle na przyszłość.

‍Nauka to nasza inwestycja w przyszłość, tworząca myślących, twórczych obywateli.

Wspieram gospodarkę, która przyciąga innowacje i tworzy nowe miejsca pracy, stanowiąc solidny fundament dla naszego kraju.

A przyszłość to miejsce, które razem tworzymy.

Kontakt

KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW JÓZEFA ZAJĄCA

tel.+48 82 565 22 22
e-mail: kwwjozefazajaca@gmail.com

Informacje finansowe

Numer konta bankowego:

51 1090 2590 0000 0001 5521 9158

Kopiuj numer

Tytuł przelewu: Darowizna na KWW JÓZEFA ZAJĄCA

Kopiuj tytuł
Rejestr zaciągniętych kredytów (PDF)
Rejestr wpłat (PDF)
Przesuń stronę w górę